เปิดเดินรถประจำทาง 3 จังหวัด เชื่อมสนามบินอู่ตะเภา ข่าวอสังหา

 

“กรมการขนส่งทางบก” เปิดเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 เชื่อมสนามบินอู่ตะเภา รวม 3 เส้นทาง ได้แก่ ตราด, ระยอง, ชลบุรี เพื่อเพิ่มความสะดวกประชาชน เปิดรับคำขอแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 ก.ค. 60 ภายใต้เงื่อนไขค่าโดยสารและตารางเดินรถที่กำหนดได้

 

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเส้นทาง ในการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 ได้แก่ สายที่ 398 ตราด-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สายที่ 399 ระยอง-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และสายที่ 400 ชลบุรี-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางและที่ต้องการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาได้รับความสะดวกในการเดินทางยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ให้สามารถแข่งขันกับบริการขนส่งสาธารณะอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างทัดเทียม สอดคล้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมการขนส่งทางบกจึงเปิดรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว โดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 กรกฎาคม 2560

โดยการเปิดรับคำขอในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 3 ได้แก่ สายที่ 398 เส้นทางวิ่งตราด-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กำหนดให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (รถลักษณะมาตรฐาน 2) จำนวน 2-4 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 130 บาท รวมระยะทางตลอดสาย 220 กิโลเมตร

และสายที่ 399 เส้นทางวิ่งระยอง-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กำหนดให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (รถลักษณะมาตรฐาน 2) จำนวน 2-4 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 24 บาท รวมระยะทางตลอดสาย 35 กิโลเมตร

ส่วนสายที่ 400 เส้นทางวิ่งชลบุรี-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กำหนดให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (รถลักษณะมาตรฐาน 2) จำนวน 2-4 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 64 บาท รวมระยะทางตลอดสาย 100 กิโลเมตร

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ หรือประวัติการประกอบการขนส่งในอดีตเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สามารถยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 3 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทางนั้น สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8517-8

สำหรับเส้นทางสายที่ 398 เส้นทางวิ่งตราด-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด โทร. 0-3952-0247 และสายที่ 399 เส้นทางวิ่งระยอง-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง โทร. 0-3896-7323 และสายที่ 400 เส้นทางวิ่งชลบุรี-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี โทร. 0-3828-5261 ในวันและเวลาราชการ

 

ขอบคุณข้อมูล MGR Online